Vänsterpartiet Öckerö

Vänsterpartiet Öckerö

INTERPELLATION TILL KOMMUNALRÅDET ARNE LERNHAG

Resandet till och från Göteborgsområdet från Öckerö kommun har ökat i omfattning och planeringen med extra busskörfält mellan Lilla Varholmen och Gossbydal har avbrutits av Trafikverket.

Samtidigt har planering och utbyggnad av nya bostadsområden stoppats av Länsstyrelsen med motiveringen att trafiksituationen måste lösas först.

Jag vet att man från Öckerö kommun skulle föra diskussioner med både Västtrafik och Trafikverket om den framtida utvecklingen/förändringen/förbättringen

av resandet till och från Göteborg.

Jag har följande fråga:

Hur fortlöper dessa diskussioner och har man nått något resultat som kan tänkas vara positivt för kommuninnevånarna? Vilka alternativ till lösningar har diskuterats?

För Vänsterpartiet 2017-04-12

Göran Billvall

 

 

 

 

 

Motion till kommunfullmäktige ang. miljöstationer (inl. till kf 2016-04-21)

Man kan konstatera att området kri9ng miljöstatinen (som ligger utanför återvinningscentralen)på Björkö behöver åtgärdas.

 1. Området saknar adekvat belysning vilket innebär att det är svårt att använda stationen på mörka kvällar framför allt under vintertid.
 2. Området kring stationen blir lätt nerskräpat på bägge sidor om Skarviksvägen och detta dels beroende på kraftig blåst men också att containrarna har öppningar på båda sidor vilket gör att en hel del material blåser iväg, i synnerhet när kärlen är fulla. Efter kontakt med boende på de andra öarna verkar detta vara ett allmänt förekommande problem.

Jag önskar därför att:

 • området får en anpassad belysning
 • man bygger någon form av skydd/plank för återvinningscontainrarna på alla öar där detta saknas.

Öckerö 2016-02-03
för Vänsterpartiet Öckerö
Göran Billvall

 

 

Svar på motion om 6 timmars arbetsdag (kf 3 mars)

Motionen om 6 timmars arbetsdag avslogs efter en viss debatt mellan kommunalrådet Arne Lernhag o vänsterpartisterna Annika Andersson oh Göran Billvall samt  Nicklas Attefjord från Miljöpartiet. Efter votering: 5 för v:s motion ( v + mp) och 36 för avslag. Utredning och m.m. går att läsa på kommunens hemsida

Svar på interpellation ang. hyresrätter (kf 3 mars)

 

Svar på interpellation angående hyresrätter

Vilka konkreta detaljplanerade byggprojekt avseende hyresrätter finns för perioden 2016-2020?
Det finns 60 st lägenheter på Heinövallen som beräknas vara klara andra halvan på 2017.
Vilka av dem kan inte genomföras p.g.a. Länsstyrelsens krav?
Länsstyrelsens krav omfattar inte redan beviljade detaljplaner varför vi inte ser någon anledning till att byggnationen på Heinövallen inte kommer att genomföras.
Vad gör kommunen för att häva det låsta läget med Länsstyrelsen vad gäller nya detaljplaner?
Redan innan Länsstyrelsen tog detta beslut hade vi en dialog om vilka åtgärder kommunen ska genomföra. Det handlade om bl.a. trafikstrategi, ändrad parkeringspolicy m.m. Trafikverket skulle då bygga bussfiler på 155:an och också utreda snabbfärjor till Göteborg.
Vi har nu en fortsatt dialog med Länsstyrelsen tillsammans med Göteborg stad och Trafikverket. Konkret kommer vi att tillsammans ta fram en utredning om vilka åtgärder som är möjliga för att minska trafiken på 155:an.

Med vänliga hälsningar

Arne Lernhag
Ordförande Kommunstyrelsen
Öckerö kommun

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang .hyresrätter

””Enligt uppgifter i Hem o Hyra 15 dec 2015 har Öckerö Bostads AB 1300 personer i sin bostadskö. Det motsvarar 10% av kommunens befolkning oh innebär en kraftig ökning av antalet sökande under 2015.
Samtidigt kan man läsa på Öbos hemsida att man har runt 400 lägenheter på sju av våra öar. Där görs också en policydeklaration om Öbo:s uppdrag.
 ”Som allmännyttigt kommunägt bostadsbolag är vårt uppdrag att se till att öborna har tillgäng till ett brett och bra utbud av bostäder. Vi ska bygga nytt och planera för en hållbar utveckling av boendemiljön på våra vackra öar”.
I kommunens bostadsförsörjningsprogram för åren 2015-2020 står bl.a. att det i första hand ska byggas lägenheter i flerbostadshus och ”framför allt hyresrätter i olika prislägen”. I programmets tabellbilaga uppgavs att totalt 524 bostäder som ”möjlig byggnation” under tiden 2016-2020. Inget har sagts om hur många av dessa bostäder om har hyresrätt som upplåtelseform.
Till bilden hör att ”Länsstyrelsen lagt locket på och stoppat alla nya detaljplaner” tills kommunen redovisar hur trafiksituationen på väg 155 ska lösas.
Mot bakgrund av detta vill vi ställa följande frågor:
Vilka konkreta detaljplanerade byggprojekt avseende hyrerätter finns för perioden 2016-2020?
Vilka av dom kan inte genomöras pga Länsstyrelsens krav?
Vad gör kommunen för at häva det låst läget med Länsstyrelsen vad gäller nya detaljplaner?

För Vänsterpartiet Öckerö
Annika Andersson

Svar på interpellation från ordförande i Barn-och utbildningsnämnden (kf 17 dec 2015)

Svar på interpellation från Göran Billvall, Vänsterpartiet angående inkludering av elever med särskilda behov i Öckerö kommuns skolor

Interpellanten Göran Billvall ställer följande fråga ”Hur tillgodoser Öckerö kommun i praktiken alla barns rätt till trygghet, studiero och att lyckas med sin skolgång?”

Det är viktigt att alla barn i skolan får lyckas med sin skolgång för att de ska nå sin fulla potential. För det krävs såväl trygghet, studiero och lärare och skolpersonal som ser varje barns unika behov, förutsättningar och möjligheter.

Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver ha medvetna lärare som känner till och på bästa sätt stödjer eleven i dess skolarbete.

Några av de insatset som görs av skolan utöver lärarnas ordinarie undervisning och eller i nära samråd med skolan är följande:

 • Tidiga insatser redan i förskolan genom att aktivt arbeta med pedagogernas bemötande av barnen. Barnens lärmiljö anpassas och pedagogerna arbetar efter en medveten pedagogisk plan anpassad till barnets behov. Detta för att minimera barnets svårigheter och att barnet ska träna sig på att hantera sina svårigheter.
 • Specialpedagoger finns i förskolan i vår kommun
 • Ett gott samarbete med socialtjänst för både barn i förskolan, grundskolan och gymnasiet.
 • Kompetensutveckling för all pedagogisk personal gällande neuropsykiatriska funktionshinder.
 • Lokal elevhälsa som följer upp barnens utveckling och anpassar undervisningen efter barnen behov.
 • Central elevhälsa med specialistfunktioner som kan stödja arbetet i verksamheterna vid behov (kuratorer, psykologer, logoped, skolhälsovård).
 • Samarbete med BVC för förskolans barn.
 • Samarbete med Barn- och ungdomsmedicin för grundskoleeleverna.
 • En elevhälsoplan med en tydlig ansvarsfördelning så att barn och elever inte ska hamna ”mellan stolarna”.
 • Ett gott sammarbete med lokalföreningen Attention, riksförbundet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, t.ex. gemensamma föreläsningar och informationsutbyte.

Dessa insatser tillsammans med lärarnas fantastiska arbete är troligtvis en av förklaringarna att Skolan i Öckerö kommun placerar sig år 2014 på plats 10 bland landets skolkommuner enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Detta till trots har skolan i Öckerö kommun fortfarande förbättringspotential. Alla barn och elever ska känna sig trygga, ha studiero och lyckas med sin skolgång.

 

Öckerö den 16 december 2015

 

Robertho Settergren

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

 

Interpellation till Barn-och utbildningsnämndens ordförande (kf 17 dec 2015)

Öckerö 2015-12-04

Interpellation till Barn-och utbildningsnämndens ordförande angående inkludering av elever med särskilda behov i Öckerö kommuns skolor.

Vi ser, hör och läser nästan dagligen att många barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning far illa både socialt och kunskapsmässigt i skolan. Barn som inte får det stöd som skollagen anger och därför hindras från att gå till skolan eller inte blir delaktiga eftersom skolan utesluter dem.

I den nya skollagen och lärolanen anges att inkludering är det förhållningssätt som eftersträvas men också att om det finns särskilda skäl kan särskilt stöd ges enskilt eller i annan undervisningsgrupp.

Hur tillgodoser Öckerö kommun i praktiken alla barns rätt till trygghet, studiero  och att lyckas med sin skolgång?

För vänsterpariet

Göran Billvall

 

Motion ang. 6 timmars arbetsdag (lämnat till kf 22/10)

Motion angående sex timmars arbetsdag

För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga och under decennier har partiet drivit kravet på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. På flera håll i landet görs nu försök med just detta. Vid Svartedalens äldrecentrum i Göteborg infördes detta på prov under 2015 och beslut har redan fattats om förlängning ytterligareår på grund av de positiva resultaten där.

Vi föreslår nu fullmäktige att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten och konsekvenserna av att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön även i vår kommun.

För Vänsterpartiet Öckerö
Annika Andersson

Motion om feministiskt självförsvar version 2 (lämnat till kf 22/10 2015)

Motion om feministiskt självförsvar, version två

Med hänvisning till vår tidigare motion och med anledning av att Barn- och utbildningsförvaltningen i sitt svar anger att man i grund och botten är positiv till motionens intention samt att det från 2016 ska genomföras feministiskt självförsvar från årskurs sju i Göteborgs skolor vill vi nu föreslå kommunfullmäktige att besluta:

 –att Öckerö kommun erbjuder utbildning i feministiskt självförsvar för tjejer 

 –att det i anslutning till utbildningen i feministiskt självförsvar, för killar erbjuds utbildning i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor

 För Vänsterpartiet Öckerö
Göran Billvall

Motion till Öckerö kommunfullmäktige angående behovet av fler hyresrätter.

Arne Lernhag bekräftade i sitt svar på Vänsterpartiets interpellation att 68 bostadslägenheter är under projektering och planering. Det gäller 20 stycken bostadsrätter vid Sandlyckevägen och Hässlavägen i  Klåva där byggstart anges till 2: kvartalet 2015. Vidare gäller det 48 hyreslägenheter vid Heinövallen som nu läggs ut på anbud till hugade byggentrepenörer.

För tiden 2017 till 2020  är ”målsättningen producera 80 till hundra lägenheter” säger Lernhag i interpellationssvaret. Ingenting sägs om fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter. Ingenting verkar heller vara nära produktionsstart.

I det bostadsförsörjningsprogram för Öckerö kommun som nu är ute på remiss kan man inte heller utläsa att det finns konkreta planer på att bygga något specifikt antal hyresrätter. Formuleringarna är väldigt allmänna och handlar mer om ”möjlig byggnation” och väldigt lite om vad som är bestämt att man ska producera.

Problemet i Öckerö kommun är inte bara den stora efterfrågan på hyresrätter. Dessutom är de få hyresrätter som nyproduceras alldeles för dyra för människor i vanliga inkomstlägen. Detta problem har också uppmärksammats i många andra kommuner som nu börjar genomföra särskilda hyresprojekt där syftet är att skapa bra och billiga bostäder. Öckerö kommun bör följa dessa kommuners exempel.

Mot denna bakgrund yrkar Vänsterpartiet Öckerö att

planerna för bostadsförsörjningen snabbas på

att andelen hyresrätter starkt ökas i den framtida byggnationen

att framtidens hyresrätter planeras så att de kan erbjudas till låg hyreskostnad.

För Vänsterpartiet

…………………………………………          ……………………………………..
Annika Andersson                                            Göran Billvall

Arkiv