Vänsterpartiet Öckerö

Svar på motion om att införa den s.k. 1% regeln. Svar vid KF200906

Svar på motion om införande av 1 – procentsregen
Vänsterpartiet föreslår i en motion daterad 2017 10 16
att den s.k. 1%-regeln
införs i Öckerö kommun.
I bland annat Göteborgs kommun har man under
många år haft ett beslut som innebär att 1 % av kostnaderna vid kommunala byggprojekt bör användas till konstnärlig utsmyckning. Denna s.k.1 %-regel
har gjort det möjligt att med samtida konst skapa intressanta
inre och yttre miljöer för medborgarna, ge byggnader ett både kulturellt och ekonomiskt mervärde samt synliggöra och skapa arbetstillfällen för konstnärer.
d
Tanken
med den s.k. 1 %
-regeln
är att 1% av byggkostnaderna avsätts för
konstnärlig utsmyckning. Det innebär en ökad kostnad vid budgetering av ny-byggnationer och bör beslutas vid varje enskilt fall, beroende av fastighetens användningsområde. Att generellt bevilja 1-procentsregeln för alla byggnation-er är därför inte motiverat.
Kommunstyrelsens
beslutsförslag till kommunfullmäktige
Fullmäktige avslår motionen.

Motion 171016 om att införa den .sk. 1% regeln

I bland annat Göteborgs kommun har man  under många år haft ett beslut som innebär att 1% av kostnaderna vid kommunala byggprojekt bör användas till konstnärlig utsmyckning.

Denna s.k.1% ”regel” har gjort det möjligt att med samtida konst skapa intressanta inre och yttre miljöer för medborgarna, ge byggnader ett både kulturellt och ekonomiskt mervärde samt synliggöra och skapa arbetstillfällen för konstnärer.

 

Vänsterpartiet Öckerö önskar:

–          att den s.k. 1 % regeln införs i Öckerö kommun enl. ovanstående

för Vänsterpartiet Öckerö

2017-10-15

Göran Billvall

 

Svar på motion från 161024 om att förebygga fallolyckor – svar från KF 180906

Svar på motion om att förebygga fallolyckor hos äldre
Ärende
Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2016-10-24 föreslagit att man inför
fria broddar för alla medborgare i kommunen som är äldre än 65 år.
Folkhälsoplanerare fick uppdraget av dåvarande kommunchef hösten 2016.
Under 2016/2017 och 2017/2018 har kommunservice delat ut 900 par broddar
till invånare 65+. För vintersäsongen har folkhälsa budgeterat inköp av 200
par broddar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad
den27mars2018.
Kommunstyrelsens
beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Motion: att förebygga fallolyckor 161024

I Öckerö kommun fanns 2015-12-31   2642  personer 65-84 år och 355 personer 85 år eller äldre.

På flera platser i Sverige har försök påbörjats med gratis utdelning av broddar till våra äldre innevånare. Främsta argumentet för detta är att det är en vinst för samhället både vad gäller resurser och mänskligt lidande. Svenska Folkhälsoinstitutet beräknade i en rapport 2010 att fallolyckor bland äldre kostade det svenska samhället ungefär 14 miljarder kronor i direkta och indirekta kostnader.

En enda höftledsoperation kan kosta 100.000 kronor.
Kostnader för kommunen kan uppstå i form av korttids-/permanentboende, hemtjänst och bostadsanpassning.

 

Vänsterpartiet Öckerö kommun yrkar:

Att man inför fria broddar för alla medborgare i kommunen som är äldre än 65 år.

 

Ett Öckerö för alla – inte bara för några få

Vänsterpartiet Öckerö har förslagen för en kommun för alla, inte bara några få. Vi är garanten för en välfärd att lita på och en levande skärgårdskommun utan att äventyra miljön på våra öar. 

I vårt kommunpolitiska program kan du läsa våra konkreta förslag för ett Öckerö för alla, inte bara för några få. Ladda ner programmet här.

Det är dags att ta ojämlikheten på allvar. I dag drar de rikaste ifrån alla oss andra. Men regeringen har inga förslag som rår på orättvisorna. Det är därför politiken behöver en stark vänster, som står för sina ideal. Vi vill ha ett samhälle där alla räknas och en politik som gör det bättre för vanligt folk. Om vi går ihop och arbetar tillsammans kan vi förändra verkligheten. Det vet vi. Vi har gjort det många gånger förr. Tro inte på politikerklyschor om att ingenting går att förändra och att allt är förutbestämt. Politik är inget sällskapsspel. Vi står inför ett vägval.

Nu behövs ditt stöd för att förändra. Rösta med Vänsterpartiet den 9 september.

 

Vänsterpartiet Öckerö

INTERPELLATION TILL KOMMUNALRÅDET ARNE LERNHAG

Resandet till och från Göteborgsområdet från Öckerö kommun har ökat i omfattning och planeringen med extra busskörfält mellan Lilla Varholmen och Gossbydal har avbrutits av Trafikverket.

Samtidigt har planering och utbyggnad av nya bostadsområden stoppats av Länsstyrelsen med motiveringen att trafiksituationen måste lösas först.

Jag vet att man från Öckerö kommun skulle föra diskussioner med både Västtrafik och Trafikverket om den framtida utvecklingen/förändringen/förbättringen

av resandet till och från Göteborg.

Jag har följande fråga:

Hur fortlöper dessa diskussioner och har man nått något resultat som kan tänkas vara positivt för kommuninnevånarna? Vilka alternativ till lösningar har diskuterats?

För Vänsterpartiet 2017-04-12

Göran Billvall

 

 

 

 

 

Motion till kommunfullmäktige ang. miljöstationer (inl. till kf 2016-04-21)

Man kan konstatera att området kri9ng miljöstatinen (som ligger utanför återvinningscentralen)på Björkö behöver åtgärdas.

  1. Området saknar adekvat belysning vilket innebär att det är svårt att använda stationen på mörka kvällar framför allt under vintertid.
  2. Området kring stationen blir lätt nerskräpat på bägge sidor om Skarviksvägen och detta dels beroende på kraftig blåst men också att containrarna har öppningar på båda sidor vilket gör att en hel del material blåser iväg, i synnerhet när kärlen är fulla. Efter kontakt med boende på de andra öarna verkar detta vara ett allmänt förekommande problem.

Jag önskar därför att:

  • området får en anpassad belysning
  • man bygger någon form av skydd/plank för återvinningscontainrarna på alla öar där detta saknas.

Öckerö 2016-02-03
för Vänsterpartiet Öckerö
Göran Billvall

 

 

Svar på motion om 6 timmars arbetsdag (kf 3 mars)

Motionen om 6 timmars arbetsdag avslogs efter en viss debatt mellan kommunalrådet Arne Lernhag o vänsterpartisterna Annika Andersson oh Göran Billvall samt  Nicklas Attefjord från Miljöpartiet. Efter votering: 5 för v:s motion ( v + mp) och 36 för avslag. Utredning och m.m. går att läsa på kommunens hemsida

Svar på interpellation ang. hyresrätter (kf 3 mars)

 

Svar på interpellation angående hyresrätter

Vilka konkreta detaljplanerade byggprojekt avseende hyresrätter finns för perioden 2016-2020?
Det finns 60 st lägenheter på Heinövallen som beräknas vara klara andra halvan på 2017.
Vilka av dem kan inte genomföras p.g.a. Länsstyrelsens krav?
Länsstyrelsens krav omfattar inte redan beviljade detaljplaner varför vi inte ser någon anledning till att byggnationen på Heinövallen inte kommer att genomföras.
Vad gör kommunen för att häva det låsta läget med Länsstyrelsen vad gäller nya detaljplaner?
Redan innan Länsstyrelsen tog detta beslut hade vi en dialog om vilka åtgärder kommunen ska genomföra. Det handlade om bl.a. trafikstrategi, ändrad parkeringspolicy m.m. Trafikverket skulle då bygga bussfiler på 155:an och också utreda snabbfärjor till Göteborg.
Vi har nu en fortsatt dialog med Länsstyrelsen tillsammans med Göteborg stad och Trafikverket. Konkret kommer vi att tillsammans ta fram en utredning om vilka åtgärder som är möjliga för att minska trafiken på 155:an.

Med vänliga hälsningar

Arne Lernhag
Ordförande Kommunstyrelsen
Öckerö kommun

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang .hyresrätter

””Enligt uppgifter i Hem o Hyra 15 dec 2015 har Öckerö Bostads AB 1300 personer i sin bostadskö. Det motsvarar 10% av kommunens befolkning oh innebär en kraftig ökning av antalet sökande under 2015.
Samtidigt kan man läsa på Öbos hemsida att man har runt 400 lägenheter på sju av våra öar. Där görs också en policydeklaration om Öbo:s uppdrag.
 ”Som allmännyttigt kommunägt bostadsbolag är vårt uppdrag att se till att öborna har tillgäng till ett brett och bra utbud av bostäder. Vi ska bygga nytt och planera för en hållbar utveckling av boendemiljön på våra vackra öar”.
I kommunens bostadsförsörjningsprogram för åren 2015-2020 står bl.a. att det i första hand ska byggas lägenheter i flerbostadshus och ”framför allt hyresrätter i olika prislägen”. I programmets tabellbilaga uppgavs att totalt 524 bostäder som ”möjlig byggnation” under tiden 2016-2020. Inget har sagts om hur många av dessa bostäder om har hyresrätt som upplåtelseform.
Till bilden hör att ”Länsstyrelsen lagt locket på och stoppat alla nya detaljplaner” tills kommunen redovisar hur trafiksituationen på väg 155 ska lösas.
Mot bakgrund av detta vill vi ställa följande frågor:
Vilka konkreta detaljplanerade byggprojekt avseende hyrerätter finns för perioden 2016-2020?
Vilka av dom kan inte genomöras pga Länsstyrelsens krav?
Vad gör kommunen för at häva det låst läget med Länsstyrelsen vad gäller nya detaljplaner?

För Vänsterpartiet Öckerö
Annika Andersson

Arkiv